• Olena Reynat

РІШЕННЯ


23 грудня 2021 року с-ще Святовасилівка № 33-19/VIІI

Про сільський бюджет

Святовасилівської сільської територіальної громади на 2022 рік

04504000000

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, Святовасилівська сільська рада Дніпровського району Дніпропетровської області вирішила:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 51 951 899,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 51 384 205,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 567 694,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 51 951 899,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 51 210 205,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 741 694,00 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 174 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 174 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 310000,00 гривень, що становить 0,60 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5 116 670,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»:

освітня субвенція – 19 801 700,00 гривень;

базова дотація – 4 392 300,00 гривень.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету, згідно зі статтями 69 1 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтею 89 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Святовасилівської сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим їх поверненням до бюджету до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Святовасилівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради у процесі виконання сільського бюджету здійснювати відповідними рішеннями перерозподіл видатків за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення сільської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку і переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету;

бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів сільського бюджету та бюджетними програмами, якщо після прийняття рішення про бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.

13. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету за поданням обґрунтованих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, упродовж бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення сільської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку і переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету;

з метою забезпечення використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів: збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми обсягів міжбюджетних трансфертів, після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями і розподіляти їх обсяги за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету;

вносити зміни за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів сільського бюджету доручити фінансовому відділу сільської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України зобов’язати головних розпорядників коштів сільського бюджету, забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

17. Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Фінансовому відділу сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» своїм розпорядженням за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність зазначеного Закону.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова

Ніна ГАЛАН

8 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі